§ 1: NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er RØYKEN NÆRINGSRÅD.

Røyken Næringsråd er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon.

Organisasjonens formål er å:

bidra til å sikre eksisterende og utvikle nytt næringsliv i Røyken

ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser

være er en paraplyorganisasjon over de øvrige særinteresseorganisasjonene i kommunen

yte bistand og være den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet

være et forum hvor medlemmene får treffe representanter for næringslivet i kommunen

§ 2: MEDLEMSKAP

Enkeltbedrifter, enkeltpersoner, sammenslutninger, institusjoner og foreninger som representerer næringsvirksomhet i Røyken og enkeltpersoner som er bosatt i Røyken og som har nærings- og organisasjonsinteresser utenfor kommunen kan bli medlemmer i Røyken Næringsråd.

Røyken Kommune og frittstående, offentlige eide bedrifter organisert som private aksjeselskaper, kan også bli medlemmer.

Medlemskap kan sies opp av medlemmene og næringsrådet. Opphør av medlemskap må være meldt skriftlig innen første oktober for at medlemskapet skal opphøre fra og med påfølgende årsskifte.

Elevbedrifter ved skolene i Røyken kommune kan også bli medlemmer i Næringsrådet.

§ 3: SERVICEAVGIFT

Organisasjonens serviceavgift fastsettes av årsmøte for kommende kalenderår.

Serviceavgiften forfaller 01.02. hvert år. Ved fastsettelse av serviceavgift skal årsmøte foreta en gradering av avgiften ut fra antall årsverk i medlemsbedriftene.

Elevbedrifter skal alltid innvilges gratis medlemskap i Næringsrådet.

§ 4: ÅRSMØTET

Årsmøtet er Røyken Næringsråds øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst fire uker før møtet.

Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst to uker før årsmøtet.

Medlemmer av næringsrådet kan foreslå saker og vedtak til årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet må være mottatt av styret minst to uker før årsmøtet.

Alle medlemmer i Røyken Næringsråd har møterett på årsmøtet.

Medlemmer kan ikke møte med fullmektig. På årsmøtet har hvert medlem 1- en – stemme.

Årsmøtet konstitueres ved godkjennelse av innkallelsen, fastsettelse av dagsorden, forretningsorden og valg av møteleder, samt 2 – to – representanter til å godkjenne og medundertegne protokollen.

Årsmøtet behandler:

Styrets årsberetning og revidert regnskap for siste år

Godtgjørelse av styret og revisor

Fastsettelse av neste års serviceavgift

Vedtektsendringer

Innkomne saker

Valg av styrets leder

Valg av styremedlemmer, valgkomite/desisjonskomite (2 medlemmer) og revisor

§ 5: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når styret eller minst halvparten

av medlemmene krever det. Innkallelsen skal skje skriftlig med minst 2 – to

– ukers varsel.

§ 6: STYRET.

Bare medlemmer av næringsrådet kan velges som styremedlemmer,

Forvaltningen av organisasjonens anliggender hører innunder styret og daglig leder. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av organisasjonens virksomhet. Styrets leder velges av årsmøtet for 1 – ett – år av gangen. Styremedlemmene forøvrig velges for 2 – to – år av gangen. Styret består av 6 – 10 personer fra forskjellige grupperinger av Røykens næringsliv. Røyken kommune skal alltid ha 1 – en observatør med tale og forslagsrett i styret, fortrinnsvis ordfører, rådmann eller kommunalsjef for kultur og næring.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet veier styrets leders stemme dobbelt.

Næringsrådets signatur innehas av styrets leder med tillegg av ett styremedlem.

Styret ansetter daglig leder.

Styret meddeler prokura.

Dersom styremedlemmer fratrer sin styreplass, supplerer styret seg seg selv. Ved suppleringsvalg sitter den valgte fram til den styreplassen man supleres inn i er på valg.

§ 7: VALGKOMITE/DESISJONSKOMITE

Organisasjonen skal ha en valgkomite bestående av 2 medlemmer, valgt av årsmøtet. Valgkomiten skal fremme forslag til årsmøtet om kandidater som kan velges som styremedlemmer, revisor og valgkomite.

Komiteen fungerer også som desisjonskomite.

§ 8: VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende senest fire uker forut for årets ordinære årsmøte. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer på det ordinære årsmøtet.

Vedtektsendringer trer i kraft når årsmøtet de er vedtatt på er hevet.

§ 9: OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Røyken Næringsråd må være fremmet overfor styret senest 15. Januar forut for det første ordinære årsmøtet forslaget blir forelagt for. Vedtak om frivillig oppløsning av Røyken Næringsråd kan alene fattes av 2 – to – påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom. Det første skal være et ordinært årsmøte. På begge årsmøter kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for oppløsning. Ved oppløsning skal Røyken Næringsråds midler føres tilbake til medlemmene etter en fordeling som vedtas av årsmøtet.

(Sist revidert 28.4.14)

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email